GDPR

1. Spoločnosť BA-services s.r.o.,  sídlom: Stolárska 41, Bratislava –831 06, IČO: 46 351 698
ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2. COOKIES.

Pri použití webových stránok futureindustries.co môže dochádzať k
ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity
užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k
týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú
nasledovné:

• Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov
cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak
odmietnutím ukladania cookies.

• V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení
užívateľa ukladané:

   o dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa
automaticky vymažú,

   o dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú
zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým
stránkam futureindustries.co (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po
niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

   o Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies
využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy
partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na
webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho
internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

   o Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na
internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na
koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

   o V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači)
prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok
futureindustries.co, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.

3. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY.

Webstránka futureindustries.co používa pri
akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL,
ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na
internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy
prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými
prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi. 

4. KONTAKTNÉ ÚDAJE.

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových
stránok futureindustries.co môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje
osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

• Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov
poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa
kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

• Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

   1. meno a priezvisko [nevyhnutné]
   2. e-mailová adresa [nevyhnutné]
   3. telefónne číslo [nevyhnutné]

• ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie
užívateľa.

• TRVANIE SPRACÚVANIA. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu
počas komunikácie s užívateľom.

• SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že
poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

5. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou
osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení
neskorších zmien.<{r>} Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-
mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail: info@in-klima.sk)
požadovať:

1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim
osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,

3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo
ste odvolali súhlas so spracúvaním,

4. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovanej a
strojovo čitateľnej podobe.
Rovnako máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu
info@in-klima.sk):

1. kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo
dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe
súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní
súhlasu bude zachovaná,

2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu,
namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak
máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne. Máte tiež právo podať Úradu na
ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť
alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov. Práva užívateľa
a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného
predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené
práva a slobody iných dotknutých osôb.